Statuten

Statuten van de Stichting SETI@Netherlands

OPRICHTING
Ref: 2030.9618
Heden de vierde juli tweeduizend en drie, verscheen voor mij, Mr Antonius Henricus Gerardus Wagemans, notaris gevestigd te Sittard-Geleen:
de heer Hendrik Frederik Leonard Lucia Vroomen, houder van het paspoort met nummer [knip] afgegeven te [knip] op [knip] wonende te [knip], gemeente [knip] geboren te [knip] op [knip], [knip]
De comparant verklaarde bij deze akte een stichting op te richten en daarvoor de volgende statuten vast te stellen:

NAAM, ZETEL EN DUUR
ARTIKEL 1.
De stichting draagt de naam: “Stichting SETI@Netherlands”.
Zij heeft haar zetel in de gemeente Sittard-Geleen.
De stichting is opgericht voor onbepaalde tijd.

DOEL
ARTIKEL 2.
De stichting stelt zich ten doel het stimuleren van alle technische en financiële activiteiten die een bijdrage leveren aan het in stand houden van technische en communicatie faciliteiten
zulks ten behoeve van het zoeken naar buitenaardse intelligentie in het verlengde het University Berkeley projecten ‘seti@home’ en ‘boinc’ en andere’Distributed computer projecten’.
De stichting richt zich daarbij in het bijzonder op het verwerven van fondsen en het initieren van activiteiten.
Zij tracht een zo breed mogelijke doelgroep (m.b.t. achtergrond, leeftijd, interessegebieden, invalshoek en bijdrage-mogelijkheden) te bereiken, primair onder Nederlandstalige geinteresseerden.

VERMOGEN
ARTIKEL 3.
Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door:
het stichtingskapitaal;
subsidies en donaties;
schenkingen, erfstellingen en legaten;
alle andere verkrijgingen en baten.
Het bestuur heeft het recht om donaties te weigeren als ze niet bijdragen aan de doelstelling van de stichting.

BESTUUR
ARTIKEL 4.
Het bestuur van de stichting bestaat uit ten minste drie leden en maximaal vijf leden.
Het aantal bestuursleden wordt – met inachtneming van het in de vorige zin bepaalde – door het bestuur met algemene stemmen vastgesteld.
Het bestuur (met uitzondering van het eerste bestuur, waarvan de leden in functie worden benoemd) kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. De functies van secretaris en penningmeester kunnen ook door één persoon worden vervuld.
Bestuursleden worden benoemd voor een periode van drie jaar, waarbij het bestuur een rooster van aftreden opstelt. Aftredende bestuursleden zijn terstond herkiesbaar. Een tussentijds benoemd bestuurslid neemt op het rooster de plaats in van zijn voorganger.
Bij het ontstaan van één (of meer) vacature(s) in het bestuur, zullen de overblijvende bestuursleden met algemene stemmen (of zal het enige overblijvende bestuurslid) binnen twee maanden na het ontstaan van de vacature(s) daarin voorzien door de benoeming van één (of meer) opvolger(s).
Mocht(en) in het bestuur om welke reden dan ook één of meer leden ontbreken, dan vormen de overblijvende bestuursleden, of vormt het enige overblijvende bestuurslid niettemin een wettig bestuur, behoudens het bepaalde in artikel 7.
De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden.
Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

BESTUURSVERGADERINGEN EN BESTUURSBESLUITEN
ARTIKEL 5.
De bestuursvergaderingen worden gehouden te Geleen, Axel of Noordwijk, of indien alle bestuursleden daarmee instemmen elders of electronisch via een web-meeting.
Ieder kalenderkwartaal wordt tenminste één vergadering gehouden.
Vergaderingen zullen voorts telkenmale worden gehouden, wanneer de voorzitter dit wenselijk acht of indien één der andere bestuursleden daartoe schriftelijk en onder nauwkeurige opgave der te behandelen punten aan de voorzitter het verzoek richt. Indien de voorzitter aan een dergelijk verzoek geen gevolg geeft in dier voege, dat de vergadering kan worden gehouden binnen drie weken na het verzoek, is de verzoeker bevoegd zelf een vergadering bijeen te roepen met inachtneming van de vereiste formaliteiten.
De oproeping tot de vergadering geschiedt behoudens het in lid 3. bepaalde door de voorzitter, voor zover mogelijk tenminste zeven dagen tevoren, de dag der oproeping en die der vergadering niet meegerekend, door middel van oproepingsbrieven danwel oproeping per e-mail. In geval van spoedeisendheid kan oproeping ook telefonisch plaatsvinden.
De oproepingsbrieven vermelden, behalve plaats en tijdstip van de vergadering, de te behandelen onderwerpen.
Zolang in een bestuursvergadering alle in functie zijnde bestuursleden aanwezig zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen over alle aan de orde komende onderwerpen, mits met algemene stemmen, ook al zijn de door de statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen niet in acht genomen.
De vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur; bij diens afwezigheid wijst de vergadering zelf haar voorzitter aan.
Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gehouden door de secretaris of door één der andere aanwezigen, door de voorzitter daartoe aangezocht. De notulen worden vastgesteld en getekend door degenen, die in de vergadering als voorzitter en secretaris hebben gefungeerd.
Het bestuur kan ter vergadering alleen dan geldige besluiten nemen indien de meerderheid zijner in functie zijnde leden ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is. Een bestuurslid kan zich ter vergadering door een mede bestuurslid laten vertegenwoordigen onder overlegging van een schriftelijke, ter beoordeling van de voorzitter der vergadering voldoende, volmacht. Een bestuurslid kan daarbij slechts voor één mede bestuurslid als gevolmachtigde optreden.
Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle bestuursleden in de gelegenheid zijn gesteld schriftelijk, telegrafisch of per telex/telefax hun mening te uiten. Van een aldus genomen besluit wordt onder bijvoeging van de ingekomen antwoorden door de secretaris een relaas opgemaakt, dat na mede ondertekening door de voorzitter bij de notulen wordt gevoegd.
Ieder bestuurslid heeft het recht tot het uitbrengen van één stem. Voorzover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden alle bestuursbesluiten genomen met volstrekte meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen.
Alle stemmingen ter vergadering geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of één der stemgerechtigden dit vóór de stemming verlangt. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes.
Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
In alle geschillen omtrent stemmingen, niet bij de statuten voorzien, beslist de voorzitter.

BESTUURSBEVOEGDHEID EN VERTEGENWOORDIGING
ARTIKEL 6.
Het bestuur is belast met het besturen van de stichting.
Het bestuur is niet bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten, tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen.
Het bestuur is bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten, waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een ander verbindt voorzover deze afwijkt van het bepaalde in artikel 2.

ARTIKEL 7.
Het bestuur vertegenwoordigt de stichting in en buiten rechte. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan de voorzitter tezamen met de secretaris, of de voorzitter tezamen met de penningmeester, en bij hun belet of ontstentenis hun daartoe door het bestuur uit zijn midden aangewezen plaatsvervanger.

EINDE BESTUURSLIDMAATSCHAP
ARTIKEL 8.
Het bestuurslidmaatschap eindigt:
door overlijden van een bestuurslid;
bij verlies van het vrije beheer over zijn vermogen;
bij schriftelijke ontslagneming (bedanken);
alsmede
bij ontslag op grond van artikel 298 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

BOEKJAAR EN JAARSTUKKEN
ARTIKEL 9.
Het boekjaar van de stichting loopt van één juli tot en met dertig juni van het daarop volgende jaar.
Per het einde van ieder boekjaar worden de boeken der stichting afgesloten. Daaruit worden door de penningmeester een balans en een staat van baten en lasten over het geëindigde boekjaar opgemaakt, welke jaarstukken binnen twee maanden na afloop van het boekjaar aan het bestuur worden aangeboden.
Het bestuur laat de boeken der stichting onderzoeken door een externe deskundige die van zijn bevindingen aan het bestuur verslag doet.
De jaarstukken worden door het bestuur vastgesteld nadat het heeft kennis genomen van het door de externe deskundige uitgebrachte verslag.

REGLEMENT
ARTIKEL 10.
Het bestuur is bevoegd een reglement vast te stellen, waarin die onderwerpen worden geregeld, welke niet in deze statuten zijn vervat.
Het reglement mag niet met de wet of deze statuten in strijd zijn.
Het bestuur is te allen tijde bevoegd het reglement te wijzigen of op te heffen.
Op de vaststelling, wijziging en opheffing van het reglement is het bepaalde in artikel 11 lid 1 van toepassing.

STATUTENWIJZIGING
ARTIKEL 11.
Het bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen. Het besluit daartoe moet worden genomen met algemene stemmen in een vergadering, waarin alle bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zonder dat in het bestuur enige vacature bestaat.
De wijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand komen.
De leden van het bestuur zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging, alsmede de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het Openbaar Stichtingenregister, gehouden door de Kamer van Koophandel en Fabrieken, binnen welker gebied de stichting haar zetel heeft.

ONTBINDING EN VEREFFENING
ARTIKEL 12.
Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden. Op het daartoe te nemen besluit is het bepaalde in artikel 11 lid 1 van toepassing.
De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan voorzover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is.
De vereffening geschiedt door het bestuur.
De vereffenaars dragen er zorg voor, dat van de ontbinding van de stichting inschrijving geschiedt in het register, bedoeld in artikel 11 lid 3.
Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van kracht.
Een eventueel batig saldo van de ontbonden stichting wordt zoveel mogelijk besteed overeenkomstig het doel van de stichting.
Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden stichting gedurende dertig jaren berusten onder de jongste vereffenaar.

SLOTBEPALINGEN
ARTIKEL 13.
In alle gevallen, waarin zowel de wet als deze statuten niet voorzien, beslist het bestuur.

ARTIKEL 14.
De eerste bestuursleden worden bij de akte van oprichting benoemd.

SLOTSLOTVERKLARINGEN
Tenslotte verklaarde de comparante, dat voor de eerste maal als bestuursleden zullen optreden:
de heer Hendrik Frederik Leonard Lucia Vroomen, comparant voornoemd als voorzitter;
mevrouw Elisabeth Regina Johanna van Delft, houdster van het paspoort met nummer [knip], afgegeven te [knip] op [knip], wonende te [knip], geboren op [knip], [knip] als secretaris;
mevrouw Petra Kraal, houdster van het paspoort met nummer [knip], afgegeven te [knip] op [knip], wonende te [knip], geboren op [knip], [knip] als penningmeester
De comparant is aan mij, notaris, bekend en de identiteit van de bij deze akte betrokken comparant is door mij, notaris aan de hand van het hiervoor vermelde daartoe bestemde document vastgesteld.
De inhoud van de akte is aan de veschenen persoon opgegeven en toegelicht
De verchenen persoon heeft verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen en tijdig voor het verlijden van de akte te hebben kennisgenomen en met de inhoud in te stemmen
Vervolgens is deze akte, na beperkte voorlezing, door de comparante en mij, notaris, ondertekend.
Volgt ondertekening

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT
Scans van de originele oprichtingsactie zijn ook beschikbaar: